REĢISTRĒŠANĀS UN PERSONAS DATU APSTRĀDE

Piekrišanu bērna dalībai šajā vietnē un viņa datu izmantošanai šim nolūkam izsaka persona, kurai ir vecāka atbildība pār bērnu, aizpildot pieteikuma anketu.
Dalību grupā “Dalībnieku vecāki” piesaka pats dalībnieks.
Aicinām jūs, pirms datu nodošanas mūsu rīcībā, rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem, jo tie satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, iegūstot no jums personas datus.

Šie noteikumi nosaka ka SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”, reģistrācijas nr. 40003154167, Rīga, K. Valdemāra iela 6, e-pasts reklama@zvaigzne.lv, tel. 67 509 141 kā pārzinis apstrādā dalībnieka datus un nodrošina datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk-Regula).

Personas datu apstrādes nolūks, apjoms un pamats

Iesniedzot pieteikuma anketu, ir jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, pilsēta, e-pasta adrese, tālrunis, īss apraksts par dalībnieku, bloga adrese (ja tāda ir), sociālo tīklu adreses (ja tādi ir), kā arī personas, kas piesaka dalībnieku, vārds un uzvārds.
Norādītā informācija par dalībnieku ir vajadzīga, lai dalībniekus reģistrētu konkursam “Lasīšanas stafete”, sadalītu pa vecuma grupām, lai gūtu priekšstatu par dalībnieku un novērtētu viņa spēju sevi prezentēt, lai noteiktu un paziņotu uzvarētājus, varētu ar tiem sazināties, kā arī lai identificētu nosakot uzvarētājus un izsniedzot balvas. Lai piedalītos stafetē, ir nepieciešams, lai jūs sniegtu norādītos personas datus. Ja norādītie dati netiek sniegti, mēs nevaram nodrošināt interesenta dalību šajā stafetē. Pieteicēja (personas, kurai ir vecāka atbildība pār bērnu) vārds, uzvārds nepieciešams, lai izpildītu likumiskas prasības.
Stafetes norises gaitā mēs atbilstoši šīs stafetes noteikumiem apstrādāsim arī dalībnieka video, foto attēlus un citu informāciju, ko dalībnieks iesniegs savā profilā. Informācija, kas norādīta dalībnieka profilā un tur publicētie uzdevumi, būs redzami publiski.
Lapā www.stafete.lv tiks publicētas 3 grupas – 5-7 gadi; 8-11 gadi; 12-15 gadi. Zem katras grupas būs redzams dalībnieku saraksts, viņu vārdi, uzvārdi, vecums, pilsēta, apraksts par viņiem, soc.tīklu adreses un iesniegtie uzdevumi par grāmatām. Uzdevumi par izlasītajām grāmatām un dalībnieka vārds, uzvārds tiks pārpublicēti arī Zvaigzne ABC sociālo tīklu profilos (facebook, twitter, instagram).
Informāciju stafetes gaitā dalībnieks var publicēt arī vecāku vai brāļu/māsu soc.tīklos.

Dalībnieka datu apstrādes tiesiskais pamats ir jūsu piekrišana, kas izteikta, ņemot vērā šajos konkursa noteikumos sniegto informāciju. Jums ir tiesības brīvi izlemt, vai pieteikt dalību šajā stafetē.

Datu uzglabāšana
Dati par balvu izsniegšanu uzvarētājiem var tikt uzglabāti līdz 10 gadiem, dati, kas apliecina piekrišanu datu apstrādei - tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu var tikt celtas prasības par datu apstrādi, pārējie dati tiks uzglabāti 1 mēnesi pēc stafetes noslēguma un visu balvu izsniegšanas.

Datu nodošana
Lai noteiktu konkursa uzvarētājus, dalībnieka dati šādam nolūkam tiks nodoti stafetes žūrijai, kuras sastāvs norādīts iepriekš.
Tiesību aktos noteiktajos gadījumos, dalībnieka dati var tikt nodoti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to ieprasījuma, vai, aizstāvot mūsu tiesiskās intereses, sakarā ar pret mums iesniegtām prasībām.

Datu drošība
Dalībnieka dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Datu drošības nolūkā Apgāds kā pārzinis var piesaistīt datu apstrādātājus, kā piemēram, IT sistēmas nodrošinātāju, serveru uzturētāju.

Datu piekļuve un labošana
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par dalībnieka datiem, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums tos nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kas likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.


Iebildumi pret datu izmantošanu
Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam dalībnieka datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kura pamatojas uz jūsu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā, turpmāka dalība stafetē tiks izbeigta.

Datu pārnesamība
Jums ir tiesības prasīt saņemt personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, un prasīt, lai mēs nosūtām personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.


Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana
Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par dalībnieka personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu reklama@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.


Tiesības iesniegt sūdzības
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu reklama@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.