Haralds Zvaigzne-Ozoliñŝ

7 gadi, Ķekava

Esmu nopietns puisis, kuram patìk sports. Pabeidzu pirmo klasi. Màcos ĺoti labi. Brìvajà laikà labpràt lasu gràmatas un minu krustvàrdu mìklas. Patìk màksla.

Iesniegtās recenzijas

Kā uzbūvēt auto. Tehniskā pasaka

Martins Sodomka

1. uzdevums. Kā Tu reklamētu un ieteiktu grāmatu saviem draugiem!

Sauklis: Vai zinàji ka auto sastàv no ĺoti daudz detaĺàm? Uzbùvèsim to! Iesaku ŝo gràmatu izlasìt maniem draugiem jo to lasot var uzzinàt no kàdàm detalàm sastàv auto un kà tàs darbojas. Izlasot visu gràmatu var pàrbaudìt tèta zinàŝanas par auto un justies diezgan gudrs jo esmu iepazinies ar auto uzbùvi tajà skaità ar sarežĝìto auto detaĺu nosaukumiem.

2. uzdevums. Iedomājies, ka esi literatūras kritiķis!

Man loti patika beigas jo sanàca uzbùvèt labu auto. Man nepatika ka peĺu boss gribèja sadauzìt auto. Autors gribèja pavèstìt ka jàsastràdàjas kopà lai beigàs izdotos kaut kas labs. Ŝì gràmata man ĺoti patika jo tà noderès manà dzìvè. Ĺoti labi pazìstu auto markas un tagad arì iepazinu auto detaĺas. Detaĺu nosaukumi ir diezgan sarežĝìti. Sapratu lai varètu auto uzbùvèt ir vajadzìgas pareizas detaĺas pareizàs vietàs. Esmu priecìgs ka man bija iespèja ŝo gràmatu izlasìt.

3. uzdevums. Uzzīmē filmas pirmizrādes afišu par izlasīto grāmatu!

Ferdinands un Pū

Lina Žutaute

1. uzdevums. Kā Tu reklamētu un ieteiktu grāmatu saviem draugiem!

Reklàmas sauklis: Gràmata ĺoti bieza, ieraugot nobijos, bet sàkot lasìt ieinteresèja runĉa un sunìŝa piedzìvojumi. Tieŝi kàdi un par ko? Iesaku izlasìt! Gràmatu iesaku lasìt saviem draugiem jo to lasot gribèjàs zinàt kas notiks tàlàk. Gràmata aizrauj ar saviem stàstiem par suña un kaķa draudzìbu. Cik neticami, bet patiesi. Tik stipra draudzìba ka sava labàkà drauga dèl esi gatavs uz visu.

2. uzdevums. Iedomājies, ka esi literatūras kritiķis!

Visvairàk man patika kà Pù màcèja iepriecinàt Ferdinandu kad viñŝ bija bèdìgs. Man nepatika ka Ferdinands bija bèdìgs jo tad es arì paliku bèdìgs. Ĺoti sabèdàjos kad sunìtis pazuda. Bet klusìbà cerèju ka viñu atradìs. Sapratu ka dzìvnieki ir ĺoti labi draugi. Runcim pievienojàs vista Petùnija un palìdzèja sunìti atrast. Autors vèlèjàs pavèstìt ka ir svarìgi lai ir draugi. Ìpaŝi tàdi kas sava drauga dèl ir ar mieru doties lìdz pasaules galam. Lasot gràmatu nonàcu pie atziñas ka pèc skumjiem brìžiem notiek kaut kas labs. Tàdas gràmatas man patìk. Esmu ĺoti priecìgs ka izlasìju pats ŝo biezo gràmatu.

3. uzdevums. Uzzīmē filmas pirmizrādes afišu par izlasīto grāmatu!

Toto atkož noslēpumu

Zane Zusta

1. uzdevums. Kā Tu reklamētu un ieteiktu grāmatu saviem draugiem!

Toto peld pa ezeru! Iesaku ŝo gràmatu izlasìt saviem draugiem jo tà ir mazliet smieklìga un reizè arì bèdìga. Àtri izlasàma, jo zìmèjumu ir daudz. Gràmata stàsta par dzìvnieku un cilvèku draudzìbu.

2. uzdevums. Iedomājies, ka esi literatūras kritiķis!

Patika draudzība starp sunīti un saimnieku. Nepatika ka saimnieks neatgriezās mājās jo tad es arī paliku bēdīgs. Autors gribēja pastāstīt ka sunītis ir labākais cilvēka draugs. Gribētos lai tāda draudzība būtu arī starp cilvēkiem.

3. uzdevums. Uzzīmē filmas pirmizrādes afišu par izlasīto grāmatu!

Urrā tētim Obergam!

Gunilla Bergstrema

1. uzdevums. Kā Tu reklamētu un ieteiktu grāmatu saviem draugiem!

Vislabàkà dàvana tètim! Ŝì gràmata jàlasa maniem draugiem jo tà ir interesanta. Var uzzinàt kà var iepriecinàt tèti. Gràmata stàsta arì par draugu radu izpalìdzìbu.

2. uzdevums. Iedomājies, ka esi literatūras kritiķis!

Gràmata bija ĺoti interesanta un to varèja àtri izlasìt. Visvairàk patika beigas jo tètis savà dzimŝanas dienà sañèma to ko vèlèjàs. Autors vèlèjas pastàstìt cik svarìgi ir labi draugi un radi kas dot padomu. Dàvanu gatavojot ir jàbùt lielai centìbai. Tad izdodas labi iepriecinàt jubilàru.

3. uzdevums. Uzzīmē filmas pirmizrādes afišu par izlasīto grāmatu!